Mega Goal Unit 4-6 for M.6 Students.

การสอนนักเรียนชั้น ม.6 เป็นการสอนที่ยากลำบากมากในการให้คะแนน เพราะสอนไม่ทัน หรือเรียกได้ว่า แทบจะไม่ได้สอน โดยเฉพาะในบางโรงเรียนที่อนุญาตให้นักเรียนลาหยุดเป็นเดือน เพื่อเตรียมตัวสอบแพทย์ (เพิ่งเคยเจอ) ไม่นับรวมร้อยแปดกิจกรรม ที่ธรรมเนียมปฏิบัติ ม.6 ต้องผ่านหรือต้องจัดกิจกรรมนี้ และเทศกาลการติว หรือเทศกาลเอาเด็กไปเปลี่ยนที่นอน พร้อมงบประมาณมหาศาล ด้านครูก็ไม่สบายบ้าง ลา ประชุม ไปราชการต่างๆ นานา ฯลฯ จากปัจจัยเบื้องต้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนห่างเหินกันอย่างเห็นได้ชัด ไม่แปลกที่การวัดผลออกมา บางครั้งเกิดความผิดพลาดไป อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่รักและเคารพ ใกล้สอบปลายภาคแล้ว เนื้อหาที่สอบ บทที่4-6 ครูสรุปคำศัพท์ ไวยากรณ์ให้ นักเรียนก็อ่านในหนังสือเพิ่มเติมนะครับ ตัวใครตัวมัน 5555
1. คำศัพท์

2. Grammar

%d bloggers like this: