วันสถาปนาลูกเสือไทย

วันนี้เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ 1 ก.ค. 2555 ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีจึงขอเสนอ
ประวัติย่ิอๆและภาษาอังกฤษที่ใช้ในการลูกเสือเผื่อมีประโยชน์ต่อผู้สนใจ ดังนี้ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 
จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม
ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ 
ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

คำปฎิญาณของลูกเสือ

The Scout Promise

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

On my honour, I promise that I will do my best

๑. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

To do my duty to God and my country

๒. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

To help other people at all times

๓. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

To obey the Scout Law
กฎของลูกเสือ

๑. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

A scout’s honour is to be trusted.

๒. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

A scout is loyal.

๓. ลูกเสือมีหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

A scout’s duty is to be useful and to help others.

๔. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

A scout is a friend to all and a brother to every other scout.

๕. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

A scout is courteous.

๖. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

A scout is a friend to animals.

๗. ลูกเสือเชื่อฟังบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

A scout obey orders of his parents ,patrol leader or scout master without question.

๘. ลูกเสือมีจิตใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่องานยากลำบาก

A scout smiles and whistles under all difficulties

๙. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

A scout is thrifty.

๑๐. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

A scout is clean in thought ,word and deed.
ลูกเสือไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.ลูกเสือสำรอง (Cub Scout) อายุ 8-11 ปี มีคติพจน์ว่า “ทำดีที่สุด Do Our Best”
2.ลูกเสือสามัญ (boy Scout) อายุ 11-15 ปี มีคติพจน์ว่า ” จงเตรียมพร้อม Be Prepared”
3.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) อายุ 15-18 ปี มีคติพจน์ว่า
” มองไกล Look Wido”
4.ลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout) อายุ 17-23 ปี มีคติพจน์ว่า ” บริการ Service”
นอกจากนี้ยังมีลูกเสือชาวบ้านและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออีกด้วย

องค์การลูกเสือโลก

World Organization of the Scout Movement (WOSM) คือองค์กรที่ทำ
หน้าที่รักษาและดำรงไว้เพื่อความเป็นเอกภาพของขบวนการลูกเสือแห่งโลกประกอบด้วยประเทศสมาชิก 154 ประเทศ (พ.ศ.2545) โดยมีธรรมนูญลูกเสือ (Constitution and By-Laus of the World Organization of the Scout Movement) เป็นกฎหมายสำหรับยึดถือปฏิบัติ ในการส่งเสริมกิจการลูกเสือ
ทั่วโลกให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ขบวนการลูกเสือ เป็นขบวนการที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนนอกโรงเรียน (non-formal education)
สำนักงานเลขาธิการลูกเสือ ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเลขาธิการคนปัจจุบัน คือ ดร.ยาคส์ เมอริยอง (Jacques Moreillow) มีสำนักงานสาขา 5 เขต แต่ละทวีป คือ อาฟริกา (ไนไตรเคนยา) , อาหรับ(ไคโรอียิปต์) ,
เอเชียแปซิฟิก(มะนิลา ฟิลิปปินส์) , ยุโรป (เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์) และอเมริกา(ซานโฮเซ คอสตาริกา)
ประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิกลูกเสือโลก รุ่นก่อตั้ง 31 ประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2465 (ค.ศ.1922)

ยุทธศาสตร์ของลูกเสือโลก 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) ของลูกเสือโลก 5 อย่างคือ
1. แผนการอบรมเยาวชนลูกเสือ (Youth Program)
2. ผู้ใหญ่ช่วยกิจการลูกเสือ (Adultfin Scouth)
3. เงินสนับสนุนลูกเสือโลก (Financial Resource)
4. การบริหารงานลูกเสือ (Managemant)
5. ความก้าวหน้าของขบวนการลูกเสือ (Growth of the Movement)

คติพจน์ของลูกเสือ

คติพจน์ของลูกเสือไทย ” เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ”
BP Boy Scout Motto” Be Prepared”
means that a scout must always be prepared at any moment to do hiss duty and to face danger in order to help his fellowman

คติพจน์ของลูกเสือ “จงเตรียมพร้อม”
ลอร์ด เบเดน โพเอล กล่าวไว้ว่า “จงเตรียมพร้อม” หมายความว่า
ลูกเสือทุกคนต้องเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะเพื่อทำหน้าที่และพร้อมที่จะเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

Rover Scout Motto” Service ”
BP said
By service , I mean the submission of self to the willing rendening of helpfulness to others , without thought of return or rewards
คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ “บริการ”
บีพี กล่าวไว้ว่า “บริการ” หมายความว่า การกระทำด้วยความตั้งใจ ที่จะ
ให้ผู้อื่นมีความสะดวกหรือลดปัญหา โดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนใด ๆAdvertisements

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: