Top Female Leaders Around the World

วันนี้ไปค้นเจอข้อมูล Top Female Leaders Around the World  สุดยอดผู้นำหญิงระดับโลก ซึ่งรายงานโดย นิตยสาร Time เลยมานำเสนอ เพราะมีนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยรวมอยู่ด้วย ให้นักเรียนอ่านข่าวนี้แล้วแสดงความคิดเห็นนะครับ แน่นอนมีคะแนนให้อย่างไม่ต้องถาม…(5 คะแนน สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.5 )

Yingluck Shinawatra, Prime Minister of Thailand

By WILLIAM LEE ADAMS Friday, Sept. 16, 2011
Yingluck Shinawatra

Critics say that Yingluck Shinawatra’s only political qualification is that she’s the youngest sister of deposed Prime Minister Thaksin Shinawatra. It’s not an outrageous claim. Yingluck, who studied public administration at Kentucky State University, has spent much of her adult life working at a property business Thaksin founded. But on May 17 she rose to national prominence after the pro-Thaksin Pheu Thai Party selected her as its leader. Just two weeks later, on July 3, her party won 265 of 500 parliamentary seats, and on Aug. 5 the Thai parliament officially confirmed her as Premier. Besides overcoming suggestions that her brother is running the country from exile, Yingluck must now deliver on her populist pledges — raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC — without ruining the economy. She’ll also need to navigate Thailand’s prickly relationship with Cambodia, as well as attempt to reconcile the pro-Thaksin Red Shirts and the antigovernment Yellow Shirts, who helped bring down her brother’s government.

from: http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2005455_2005458_2086925,00.html

เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ให้อ่านข่าวแล้วสามารถแสดงความคิดเห็น(อย่างสร้างสรรค์ ไม่มีอคติและเป็นอันตราย ครูจะลบความคิดเห็นที่ไม่สุภาพออก) กับข่าวนี้นะครับ ตัวอย่างแนวทางและหััวข้อการแสดงความคิดเห็น เช่น สิทธิและบทบาทของสตรี การเมืองการปกครอง ปัญหาในสังคมและแนวทางการแก้ไข เป็นต้น ขอให้โชคดีนะครับ

Advertisements

94 Responses

 1. From my point of view, Yingluck Shinawatra is one of strong women. Despite she never takes part in government, she tries to do many things to make sure that she can be PM of Thailand.She is a woman but she tries to make her ability to parallel the men. I think her policy can help Thailand in many ways. She suits to be one of top female leaders around the world.

  NAME: Nathawadee Akarapaiboonroj
  No. 12A
  CLASS: M.5/18

 2. From this article , I think that thai people give occasion to Yingluck Shinawatra’s who is the youngest sister of deposed Prime Minister Thaksin Shinawatra because she is talented.

  Frist of many that Yingluck Shinawatra’s should Solve is flood problem .
  After She deliver Government’s policy to civilian , Many people want to see effect of its .

  I wanna see her ability to manage problem now.

 3. In my view,Yingluck Shinawatra is one of good prime minister in Thailand.She is the first femal leader.She has a leadership and good vision. In a crisis she tries to find solutions for slove a problem.but i think she doesn’t have a politic experience. on the other hand i believe she can be the best prime minister and she devolop Thailand.
  ณรงเดช สาระโภค ม. 5/18 เลขที่ 2ก

 4. I personally think Yingluck Shinawatra is a strong woman. She is the first female Prime Minister of Thailand who help Thai people in the crisis. Her policy is interesting such as providing free public wi-fi that will help we to connect news information together easily. I hope she will restore the economy , plans for political reconciliation and make sustainable peace in Thailand.

 5. นักเรียนควรบอกชื่อ ห้อง เลขที่ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบครับ

 6. In my opinion,I think the Prime Minister of Thailand is the head of government of the kingdom of Thailand so Thailand tried to find person who has suitable ability such a way by election.The result is Yingluck Shinawatra who has never participate in politics but she be well-known because of her surname.I wish she can resolve a lot of problem in Thailand by herself in order that instead new year’s gift.
  She can recover flood crisis despite she had just take part in goverment.I think she can be the best Prime Minister of Thailand if she’s honest.

  TERMTEM WAIDEE

  M.5/18 NO.2B

 7. I think Yingluck Shinawatra is good leader.Though,she is the first female Prime Minister of Thailand but she can manage the government very well.. she tries to do everything for resolve a problem and help Thai people in the crucial time.she is strong woman and she is idol of many girls.

 8. In my opinion, It’s such a good opportunity that Yingluck Shinawatra was selected as the first female prime minister of Thailand. It’s hard for a woman to run the country because there are many problems to be solved, but I think she can make it. Some of her policies contributed to Thai people are attractive and different from other political parties such as raising the minimum wage, and giving every schoolchild a tablet PC.
  I want her to develop Thailand to be better, improve economic crisis, support education, govern our country without any corruptions ,besides, make the Red Shirts and the Yellow Shirts unite.

  By Shutisara Wongwenai M.5/18 No.10A

 9. A woman will be the Prime Minister of Thailand ? This quote is so impossible in my mind. I’ve never had a thought that, a woman in Thailand will become a leader of this country. I think no one of woman can bear of pressure passed by people in Thailand and especially I think woman can’t against all the criticism. But my thought was blown out abruptly. By the way, a woman named Yingluck Shinawatra has been changing my mind. She proof that she can be the real Prime Minister who gives all assistance to people and lead our country from the harmful crisis of Thailand while bearing of any bad criticism said critics. So I agree with this Time-magazine aticle so much and I hope Thailand will be grown up with our vigorous woman prime minister for a long time. ♥
  นายหฤษฎ์ พันธ์หินกอง ม.5/17 เลขที่ 6ก

 10. In my opinion,I think Yingluck Shinawatra is one of strong woman.She is the first female Prime Minister of Thailand.She tries to find solutions for decrease many problems in a crucial times.I think many problems are activating her and make her to be the best Prime Minister of Thailand.So I believe she can be a middleman to make Thai people love one another and be united.

  ณัฐพล ศิรินคร ชั้น ม.5/18 เลขที่ 1ข

 11. In my opinion,Yingluck Shinawatra is the good Prime Minister. She is the first woman to be the Prime Minister of Thailand so she has to be respected by Thai people. She has to do the good things for Thai people. She will provide free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC — without ruining the economy. She has to provide the software for the students eg. textbooks,examination paper for students. The schools must lock some dangerous websites. She would reconcile the pro-Thaksin Red Shirts and the antigovernment Yellow Shirts. She has to decide solving the flood problem so people in Bangkok and nearby provinces will not have the same problem like this year. I would like Thailand to be improved in many ways so people will be happy.

  น.ส.ธัญวรัตน์ สมทรัพย์ ม.5/18 เลขที่ 13ก

 12. In my opinion from view,I think on social in Thai hard to find woman will be like her.Yingluck Shinawatra is a strong woman.She has persevere in their determination which is not a small matter.Reasonable to be commended.However,If she doesn’t use ability that she has to manage the country.Many people will decide from her action.But,I want her to improve Thailand to be better and without any corruptions. Thank you :))
  Malinee Manussa M.5/16 No.16A

 13. In my eyes, Miss Yingluck Shinawatra is a brave woman. She dare to electoral register. At last she is selected by most Thai people to be the Prime Minister. She is the first female Prime Minister of Thailand. I think she is a kind of work-hard person. Since she was Prime Minister, It had many problem that had to been resolved. For example the economic crisis, the problem of poverty. Especially last big flood. But anyway I’m sure she can break through them and make Thailand return to regularity. Eventually I want to see Thai people love each other.

  By Thanakrit Kumphon M.5/18 No.3A

 14. From the article. I think Yingluck Shinawatra is a good prime minister of Thailand. She is the first female prime minister but she can manage country as other male prime minister. She can carry on every problem of our country that being now. And I think in the future she will take our country to the development and the prosperity more than now.

  Name : Ut-chariya Boonviset
  Class : M.5/18
  No. : 9B

 15. In my view, Yingluck Shinawatra was selected the first female prime minister of Thailand. She will become a leadership. It’s hard for a woman to run for prime minister but she can do it. she tries to resolve many problems in country. I hope she develops education,economic etc. she is inspiration of people in Thailand.

 16. In my opinion, Yingluck Shinawatra is the first female prime minister of thailand who is strong and has many abilities. It’s too hard for a woman to run the country but she can do it very well. She tries to do everything for people and our country such as, making Thailand’s good relationship with other countries,helping people from the crisis. ,trying to find the way for solving many problems and resolving the conflict between red shirt and yellow shirt. Thailand must progress because we have a best leader.

  By:Kittiyaporn Kiertdamnurnngam M.5/18 No.9A

 17. In my opinion, Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand. She is a strong woman who tries to do everything for solve problems and develop country to progress. Although, it’s hard for a woman. But I think she can pass this situation and do it well.

  นางสาวปรัชญาภรณ์ ยุขจร ม.5/16 เลขที่ 12ข

 18. Yingluck Shinawatra is a smart woman. She is a first woman Prime Minister of Thailand. It is important for my country. People are happy. She has political qualification. She want to upgrade Thailand to International. So she have many projects for help the economy on this article. She is a good idol of girls. Last I hope Yingluck will make our country to peaceful. I am volitation to you . Thank you for good article.

  Chomcanok Surihan No.14A M.5/16

 19. I’m absolutely convinced that Yingluck Shinawatra was selected by Thai people as The frist female Prime Minister of Thailand. I really wonder how perfect she is. It’s too hard for a woman to govern and solve many problems with saying ‘It’s a sad house where the hen crows louder than the cock.’ but she makes me see her ability to manage the government. Her policies are interesting and different from the others, e.g., raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC. I hope she to develop Thailand to be better such as giving support to ICT education, taking an interest in foreign affairs, and concerning the human rights of people living. Finally, I really anticipate that she will build up harmony society for Thai’s progress.

  Patcharanan Purmtummasin. Class M.5/18 No.11A

 20. In my opinion,Ms.Yingluck Shinawatra is a strong woman. She is the first female Prime Minister of Thailand who help Thai people. First time, I think none of woman can bear of pressure passed by Thai people and I think the woman can’t against all the criticism but she did it quite well. Her policy is interesting such as providing free wi-fi that can help we to connect news information together or contact each other easily.
  I hope she can resolve a lot of problems in Thailand. That will be the greatest present for Thai people in this new year.

  Saratchaya Khananthai
  5/18 13B

 21. Yingluck Shinawatra is the first female prime minister of thailand that show about parallelism between woman and man. She is smart and diligent in order to thai people that trust their prime minister.
  I think her policy is very interesting such as providing free wifi and giving a tablet PC to every schoolchild that will make our country go on.
  Jirapond Pramongmook M.5/16 No.9A

 22. In my opinion,Ms.Yingluck Shinawatra is one of Prime Minister of Thailand who has real leadership.Although she is a woman but she shows Thai people that she can govern and solve many problems.Her patienceI and the commitment to make Thailand better make me appreciate in her.I think she work hard for Thai people everyday to solve many problems such as a big flood, economic crisis, prickly relationship with cambodia,especially a harmony of Thai people that need to be solved.I think we must forget about the past and have a new beginning
  . I hope she keeps many good things which make we have a good level and can resolve many problems.The last,I think she can be the best Prime Minister of Thailand.

  Parintorn Sutthiprapa
  5/18 4A

 23. In my opinion,Yingluck Shinawatra is really brave.She steps up to be the first female Prime Minister of Thailand but she faces with many problems. Many people don’t like her because she is Taksin’s sister.But I think many policies that she and her government offer are interesting.If she can do like she said. I hope our country will be better.

  Panitnuch Sajjamongkol
  5/17 8A

 24. In my opinion, Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand.She is a strong woman who tries to do everything for solve problems and develop country to progress. Although, it’s very hard for a woman.But I confident she can Development of the country and to flourish than we are.

  Parinya Naree M.5/18 No. 4B

 25. She is a hero for someone. She’s working for citizen in Thailand.
  In my opinion, She’s a good leader. I hope you will be developed our country and make we happy.

  Happy New Year

  นาย ณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย ชั้น ม. 5/16 เลขที่ 5ก.

 26. In my opinion, she is the first women of prime minister of Thailand. Even her brother was the former prime minister that might have bad inside story. But I believe in her because we should give her a chance to try and do her duties.
  I trust her that she can develop our country better than the present.

  Thanitpol Julsom M.5/16 No. 1 A

 27. In my opinion, she is one of talented woman in the world. She is dare to manage our country even though she is a woman. She is a good example for many people. And I believe that she wii be able to manage our country effectively.

  Phubait Thiangchiang M.5/16 No.3B

 28. Yingluck Shinawatra is the first lady who becomes the Prime Minister of Thailand.She is very polite and soft, not like her brother who is aggressive.She can compromise the member of Pheu Thai Party, which have many groups in this party.She should play the role as a leader more clearly than her brother (Mr.Thaksin) do it.There are many problems in this country not only the economic problem but also the people education, the woman and children rights, the social conflict that challenge Prime Minister Yingluck to solve them.

  Pakin Tomuen M.5/18 No. 5B

 29. She was a good leader and strong woman.
  She makes my country more peaceful.
  And I hope she will made my country better develop.

  น.ส.ไพลิน ศรีแสง
  ชั้น ม.5/16 เลขที่ 13ข

 30. Ms. Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand. She was selected by members of Pheu Thai Party after them were voted by the most Thai people. Although she never associates the politics but she attempts to govern the government and solve many problems in Thailand.
  In my opinion, Ms. Yingluck Shinawatra can manage and develop the country. Finally, I hope that we will through these crisis and we will have a good future.

  Sama Sappayasarn M.5/18 No.7A

 31. I think Yingluck Shinawatra was filled with high earnestness.She is the first female Prime Minister of Thailand.She was selected by the members of her party.The past,she can faces many problems very well.Although it would be too difficult for a woman to do.For example,helping Thai people from the natural water disaster,making Thailand’s good relationship with other countries,solving the economy problems and resolving the political conflict.I hope she will go through all problems.I believe she will accomplish managing the country.

  Piyapa Chulapak M.5/18 No.12B

 32. In my opinion, I think Yingluck is good leader. And she is the first female prime minister of Thailand. She is a woman but she tries to make her ability to parallel the men. She is raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC.i don’t like Politics. But ithink she can be a good leader.

 33. Ms.Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand.In my view,She is strong woman.She tried to develop the country for the better and she’s helping people, poverty ,the scarcity of food or natural disaster.She works effectively.
  Last , I hope she will be honest and make the country improved.

 34. I strongly feel it’s a good opportunity for Thailand that we have a strong Prime Minister like Yingluck Shinawatra. It’s very hard for a woman to govern a country and bear the pressure but she can do it ! She attempts to develop our country and solve many problems such as a big flood , Thailand’s prickly relationship with Cambodia and she tries to reconcile the Red Shirts and the Yellow Shirts. She works hard for Thailand and it’s can proof that she is a very good leader and I believe she will be making good progress for Thailand.

  Worakarn Jackkaew
  Class 5/18 No. 16A

 35. In my opinion,I think Yingluck is a person who has shown everyone that woman has ability to deal with politics problem. Even if it is her first time but I believe that she has an aspiration to solve all problem such as economic crisis,flood and so on.Lastly I hope that she will make a reconciliation for Thai people and make the country prosper.

 36. I think Yingluck Shinawatra is a good looking woman, polite and smart.
  She is a suitable leadership. She has a good idea in business line.
  At present the cost of living for Thai people is very high. The rich do not suffer but the poor do. She want to solve this problem. T hope she makes it very well for Thai people.

  Tanakorn Srisombat M.5/16 No.2B

 37. Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand. In my opinion, I think she is a good leader because she try to do everything for solve many problems in Thailand. Not long ago, Thailand has been born critical the flood. She doesn’t discard Thai people. In addition, She tries to do everything for people and our country such as, raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC. Consequently, I believe she can develop Thailand to be better.

  NAME: Orapun Chansathien
  No. 17B
  CLASS: M.5/18

 38. Yingluck Shinawatra is the first female prime minister of Thailand.
  Even though she hadn’t hands on experience with politics, good business experience
  This is better than having a little bit of political experience and No business experience as the other leader has. She can run a country like a corporation.
  Finally, most important of all the prime minister in our dream that should be a good person , patriotism person , moralism person ,love fatherland , worship the king , keep and protect our country and All that you , Yingluck Shinawatra
  I always believe and trust in you

  Pasinee Jaturat M.5/17 No. 9A

 39. In my opinion, I think Yingluck Shinawatra is a strong woman. She is the first female prime minister of Thailand, So she must work hard and harder. Although there are many problems , but she always solve everyproblem such as story about the past of mr. Thaksin Shinawatra who is her brother .She try to do everythings for accepting from people and improving Thailand. I hope our country will be better.I believe that.

  Supharanun Phaktapha M.5/17 No.10A

 40. In my opinion , Ms. Yingluck Shinawatra must have many abilities because Pheu Thai Party selected her as its leader and her party won 265 of 500 parliamentary seats until she could run for Prime minister finally.
  And then some, She has good policies . One of those policies is giving every schoolchild a tablet PC and provide free Wi-Fi. Now I am excited about my future school. I will be thankful beforehand for good opportunities to give us.
  finally, I hope that it will be same

  นายศุภกฤต ศิริเจริญกิจ(Supakit sirijaroenkit)
  ม.5/16 เลขที่ 6ข M.5/16 No.6B

 41. Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand. I think that thai people have occasion to Yingluck Shinawatra because she is the youngest sister of deposed Prime Minister Thaksin Shinawatra. I think It’s hard for her to manage the country because there have many problems to be solved. However I want to see her ability to solove the problem such as improve economic crisis after the flood. I hope she will run our country to be better.

  Papassara Sitthipanyapan M.5/16 No.7B

 42. In my opinion I think Yingluck Shinawatra is goodlooking and working woman becasue she is the first female Prime Minister of Thailand. She must work hard and tried to do everything for develop our country to international .

  ปรีดาภรณ์ สุระภักดิ์ ม.5/17 เลขที่ 8ข

 43. In my opinion,Ms.Yingluck Shinawatra is a talented woman. Many policies are interesting such as,raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC. I believe that she can develop our country better than the present.

  Ampika Sawatpon
  Class5/17 no.17A

 44. In my opinion,I think Yingluck Shinawatra is one of strong woman. She is Prime Minister of Thailand and the country’s first-ever woman prime minister. It’s hard for a woman to run for prime minister but she can do it. I believe Yingluck, as the first female and the youngest ever Prime Minister of Thailand, has been doing a very good job fighting the most serious flood ever, after offically taking office in less than 3 months. And I believe Thai people will soon realize that they are very lucky to have a good female leader like Yingluck Shinawatra.

  Kitiyakorn Chompubut M.5/16 No.8A

 45. Yingluck Shinawatra who is new to the political history of Thailand. Because she was the first female prime minister. Many people think that she is just a puppet of her brother. And it may be true. Because..The first thing she did after receiving the position. Is to proceed to take her brother back to Thailand. This is one reason to support this concept. I think that.

  Jatuporn Chanaphon M.5/16 No.8B

 46. Ms.Yingluck Shinawatra in my opinion,She’s the 1st & the most beautiful Prime Minister of Thailand.(555+)
  It’s the new “Woman Story” that I like to follow among the bad politics of Thailand.She have a nice composure and she can make a good comprehension with many countries around Thailand.
  I think if she is a”good business” she can be a “good national manager”.In this case “She is a Thaksin’s sister” This word can’t change a bad attitude of “AntiThaksin Group” I think

  Whatever All of “Pue-Thai Party’s Policy”I think some policy is impossible.If she can do it succeeded,maybe she can change a bad attitude from Thai people to a nice attitude of her.
  Finally I believe she will be making good progress for Thailand.

  Mr.Subsatit Tongdee M.5/16 No.1B

 47. In my opinion ,Miss Yingluck Shinawatra is the first female prime minister of Thailand .Although she is a women.But I think she is a brave women and has many abilities. Policies are very good such as,raising the minimum wage and providing free public wi-fi .She work hard for the country. It is difficult for women . I believe that she will develop country into the international.
  hongfa jitsaeng M.5/16 No.16B

 48. Ms.Yingluck Shinawatra she is first Prime Minister of Thailand.She is most beautiful and has talents of Leadership.She develop Thailand to Breakthrough and progress technology.
  Strong in gentle this is Philosophy of Ms.Yingluck Shinawatra because she have smile when she work hard and build Triumphantly for people in Thailand.

  Finally,Yingluck Shinawatra she is the best of Prime Minister of Thailand and i hope she will be a good Prime Minister and develop Thailand to Greatness

  Mr.Pharist Phonyiam M.5/16 No.2A

 49. In my opinion,Yingluck Shinawatra is the first female Primeminister of Thailand.She is a strong woman.But I think she should be strong and self-confident.She must brave decisions and make Thai people see that yor are a best primeminister of Thailand.I want to see her ability to solove the problem of Thailand.I belive you can do.

 50. As I am a woman I’m really proud that a woman named Miss Yingluk Shinnawatra can be the first female prime minister of Thailand .She has proven that women are strong and smart as men.I knew for a fact something men can do better than woman likes decision making ,definiteness and anything else that i saw in the latest former prime minister ,also women can do many things better than men too . In the future,we don’t know how will she manage our country ,we have to wait and see that she will eliminate all of the men’s insult about women or not.But i know only now she is a one of strong and excellent woman in my thought.
  So keep up the good work!

 51. From the article.In my view she is beautiful but she looks like a businesswoman than politician. She is first female Prime Minister of Thailand. Sure! many of Thai people don’t believe in her because she doesn’t have political experience however I think a lot of people observe in her politics. Two months after taking office, she was under scrutiny for her management of the flooding that devastated areas in the center of Thailand. I feel it is a difficult problem that one woman work it .I hope she will develop country to be better.

  : Thitinun Simseekaew
  : M.5/18 no.14B

 52. In my opinion, I think Yingluck Shinawatra is a strong woman.
  She is the first female prime minister of Thailand,
  She tries to find solutions for decrease many problems in a crucial times.
  I think many problems are activating her and make her to be the best Prime Minister of Thailand.
  She has to do the good things for Thai people.
  She will provide free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC — without ruining the economy.
  She has to provide the software for the students eg. textbooks,examination paper for students.
  She can recover flood crisis despite she had just take part in goverment.
  I think she can be the best Prime Minister of Thailand

  • In my opinion, I think Yingluck Shinawatra is a strong woman.
   She is the first female prime minister of Thailand,
   She tries to find solutions for decrease many problems in a crucial times.
   I think many problems are activating her and make her to be the best Prime Minister of Thailand.
   She has to do the good things for Thai people.
   She will provide free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC — without ruining the economy.
   She has to provide the software for the students eg. textbooks,examination paper for students.
   She can recover flood crisis despite she had just take part in goverment.
   I think she can be the best Prime Minister of Thailand

   >>>> Pimpen Suwannaphan M.5/17 No.17B

 53. I think Ms.Yingluck Shinawatra has the ability and courage. To come to this position because of the women working in management is to find a man and a woman must have the ability to manage it well. And I was confident that she is capable enough to work for our country. I think it can work well for women equal to men because women have the ability and leadership as well.

  Mathurot Kraikaew M.5/17 No.14A

 54. Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand . In my opinion, she is one of smart woman. Many policies are very good such as ,raising the minimum wage and providing free public wi-fi . She had to work hard and try to do something for developing countries. Finally I believe that she will develop Thailand to greatness.

  Kedsuda Jutangkoom M.5/17 No.11 A

 55. Yingluck Shinawatra is the first female prime minister of Thailand.
  In my opinion,It’s hard for a woman to run.But she make confidence to the public in the development of thailand on her populist pledges
  Yingluck Shinawatra’s only political qualification is not that she’s the youngest sister of deposed Prime Minister Thaksin Shinawatra. But she is a main force in developing countries.and I hope she can develop our country grow up quickly

  By Natcha Puipontan M.5/16 No.15A

 56. She was the first female prime minister of Thailand. Which is closely watched by both overseas and in Thailand. That she will be able to develop the country much good. It’s a good thing for the people in her country. If she can do it to be true.There are some people who said that she is the only representative of her brother. However, educational background and her work is a man with great skill. Thailand, however, will depend on her.

  Mr.Wissawa Chalee M 5/17 No : 6B

 57. In my opinion,Ms.Yingluck Shinawatra is a strong woman.She’s brave to plege thai people as raising the minimum wage,providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC and I belive she can make it come true.She’s the first female prime minister.In that someone said she lack of experience but I think diligence may compensate for lack of experience.Finally I admire her from my heart .: )
  Chorpaka Sanjundang m5/17 no.15B

 58. Yingluck Shinawatra ,she is the first female leader of Thailand. Previously, working at a property business’s Thaksin founded. She is the youngest sister of Thaksin, who was elected by policy interesting and her party won. even if she never is the politician. I expect that she will govern her work to the best way and making Thailand be better more than the past. I think she will be the excellent Prime Minister if she can

 59. Yingluck Shinawatra was selected the first female prime minister of Thailand. I think she is very intelligent but she is inexperienced. In my opinion,her project “giving every schoolchild a tablet PC” i think it hard to do that because price of tablet PC is about 5000 – 6000 baht and in thailand schoolchild is more than 1000000 so price of this project is more than 5000000000 baht . Finally I think in the future she can develope thailand to be better.
  Chawin Pathomkasiwatthana M.5/17 NO.2A

 60. In my opinion,I think Yingluck is impressive person because she is the first female Prime Minister of Thailand.It’s hard for a woman to run for the premier.Although she didn’t use to work in government party but she can make the people trust her to vote for her.
  She is working hard.I think her policy is good for Thailand such as raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC that can help thai people to be up to date more and more.Thai students can study to the wide world and forward to inter nationality.
  Lastly,I believe that she can develop Thailand to be better without corruption, support education. health and support thai people to be a united unity.
  By นางสาวธนภรณ์ กาญจนวิลานนท์ ม.5/17 เลขที่ 12 ก

 61. In my opinion,I think Ms.Yingluck Shinawatra is perfect woman because she has many abilities in many sides such as about country administration she used to administrate a lot of private , about knowledge in economic she stay in the CEO of many private companies it make her must have knowledge about economic.
  Ms.Yingluck Shinawatra is first Prime Minister of Thailand . She has less experience in country development but still good she has an elder brother “Mr.Thaksin Shinawatra” he has high experience he wait for give many advices to Yingluck.But in flood she has proven to me that she can support and development of the country completely.
  finally I hope Ms.Yingluck Shinawatra will be develop country better than ever.

  Mr.Suwat Chobkaiy M.5/16 No. 3A

 62. Ms.Yingluck is first Prime Minister of Thailand. It’s very difficult for woman to become a Prime Minister. Although she has the first time,
  I think she can manage the country very well.
  Finally, I hope she will be the best Prime Minister.

  I want ipad.

  Nut Atthakorn M.5/17 No.3A

 63. From this article. I think Yingluck Shinawatra, she was the first woman prime minister of Thailand. She is the Presiden of the strong woman, have the patience to work and reasoning to solve problems. She has demonstrated that women can become leaders of the courtry as well as men. And I believe that she will fix the problems of the country as well.

  Chutikan Lahong M.5/16 No.9B

 64. Ms. Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand who was accepted from the Thai public very seriously. Although she has no political experience but she has experience from manysuccessful business. This’s may be better than having many of political experience but no business experience. She can run a country like a company that has 60 million employees. In lastly, the most important of all Prime Minister in our dream are honest, sincere, protect our country and not corruption. We’ll wait for her to prove herself !

  thithada somsup m.5/17 number 7A
  ธิธาดา สมทรัพย์ ม.5/17 เลขที่ 7ก

 65. Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand. In my opinion, I think she is a prime minister who has the ability doesn’t be defeated with prime others minister preceding which , in 4 period of times month of the work preceding she also ability knowledge and the experience that she have solve a problem the flood , poorness problem,etc. And Thai everybody people must go along with the government in country our development progress next , Yingluck Shinawatra I always believe in you.

  Tanaporn Ruttanawilaiwan M.5/17 No.16B

 66. In my opinion, Prime minister of Thailand, Yingluck Shinawatra ,is a strength woman. She bore pressures of politics. Yingluck, understanding laws , is strict ,rigid and rightful.
  I think Yingluck can manage the economy and politics of our country very well because she had finished public administration study at Kentucky State University. As Yingluck is responsible and conscientious, most of Thai people admire her.
  Finally, I am sure, Yingluck can resolve lots of problems such as the conflicting problem about politics.

  Mr.Jakkapat Kanjak M.5/17 No.1B

 67. In my opinion,I think Yingluck Shinawatra is a good women.She has a good policy and her policy is connect with requirement from people in country.Lately ,Her party is won and this victory rose her to be a leader in Thailand. She is the first female Prime Minister of Thailand. She work hard for country and make sure for her supporter and people about her vision. She has criticism about her brother but this criticism don’t hinder her point. I can’t judge her because her brother ,I think she is difference from him.Finally, I hope she will make our country will be better.

  Ratchanat Sukwasana M.5/16 No.7A

 68. In my opinion Yingruk is a respectable woman. She is the first prime minister of Thailand. She is a simple for woman who want to do a big thing. I like she very much. She is not just a good prime minister but good mother too. I think she is a perfect woman beutiful,intelligence,brave etc.

  Watcharet Kruenamkham
  M.5/16
  No.6A

 69. In my opinion, It is a great opportunity that Thailand has the first female prime minister.Perhaps Prime Minister, women may be better.There are many problems waiting for her editing. And I think she can do it.I don’t care that her brother is one. If she can develop our country better.Some of the policies are interesting and different from the other party, such as raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC.I think it’s good.

  However, I want her to develop the country to be better, Improve education in Thailand, Make red and yellow shirts are a unity and govern country without corruptions.

  By Apiradee Tansoo M.5/16 No.12A

 70. In my opinion,I think Yingluck Shinawatra is one of strong woman.She is the first female Prime Minister of Thailand. So she must work hard and harder. She work hard for the country. It is difficult for women . Although there are many problems.But I think she is a brave women and has many abilities. She can solve many problem well. and she has many policies are interesting for developing country to be accept internationally. I believe that she can do it well .

  Thanchanok Rattanapokasatit M.5/16 No.10B

 71. In my opinion,Yingluck Shinawatra has equipped the property to be Prime Minister.From the populist pledges that raising the minimum wage I think it can help improve people’s lives for the better, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC is the development of people and Thai society is a society that has learned wireless world.And other policies, I think that is the policy of promoting Thai people to live together peacefully in society.
  consequently, I believe that the country will develop in a good way

  by Jaruwan Puechsing M 5/17 No 13B.

 72. In my opinion, I think Yingluck Shinawatra is a strong woman. She is the first female Prime Minister of Thailand. She seems a polite and smart. She has a good idea in progress of the country and harmony. She try to do the adoption and development of Thailand. So I hope our country will be better. I always believe and trust in you.

  Panisa Nakarit M.5/17 No. 9B

 73. From my point of view,
  Yingluck Shinawatra is Thailand the first female prime minister. She did manything such as,giving taplet PC but it hardly proable because it is cost.The previous day she didn’t can solve a problem about national dept.After Yingluck Shinawatra had been selecting,she did not had a remedy for the unemployment problem although the cabinet tried to resolve. Today I suppose she will develop Thailandใ
  She was good policymaker and worked inreal estate . Today I suppose she will develop Thailand.

  Sakda Pruksachart M.5/17 No.2B

 74. Thaksin Shinawatra was a genius Thailand’s leader. He offered a lot of good new policies which helped Thai people in many ways.Things like 30 bath health plan,raising government agencies’ pays and provided people lots of welfare. If it’s true that he is running the country now, well, I think it’s not all bad.

  ฺBeing a youngest sister of the deposed prime minister is not the only political qualification that Yingluck has.Recently,it shown that she was able to help the country protect against a natural disaster,Thailand’s worst flood in almost 50 years.

  There are also some interesting policies of her party like raising the minimum wage, providing free public wi-fi and giving every schoolchild a tablet PC. It must be good and worth all the money if it works efficiently as what it suppose to be.

  Lastly,I believe she can be the most memorable first female prime minister of Thailand and hopefully,more people like her.

  Pakatida Klangboorum M.5/17 No.10ฺฺฺB

 75. In my opinion,Yingluck Shinawatra is one of good prime minister.She is the frist female Prime Minister of Thailand.She is a strong and smart woman.I think she is a work-hard person.She tried to develop and solve every problems in Thailand.She emphasized the importance of education.I belive she can improve Thailand to be better.I trust in Yingluck Shinawatra.

  Kingkan Raethong M.5/18 No.10B

 76. In my opinion , It would be difficult for women can be Prime Minister of Thailand But Yingluck Shinawatra shows that she is fit for the capacity. I appreciate her talent. Although she has been quite a lot of pressure from society but She establish the ability to lead the country to overcome many problems. I want her to solve problems in the economy, Drug, The study, Conflict between Thailand and Cambodia .
  Finally, I will stand by you , “The first female Prime Minister of Thailand”.
  Pakasompong Kumpabut M. 5/17 No. 13A

 77. Some Thai people may agree or some may not agree with Ms. Yinglaksa Shinawatra,Thailand’s first female Prime Minister,who has never had political experience. but we should give her a chance to try and do her full duties.
  In another view,She is strong and has many abilities to solve problems.
  she capable of helping the country protect against a natural disaster,Thailand’s worst flood.Furthermore,she has many good policies such as increasing the minimum wage that make a better quality of life of the population.
  Nonetheless,I believe that she can improve Thailand to be better.And
  I hopefully she won’t be dishonesty.

  Jateniput Khunnonyang
  Class M.5/18 NO.1A

 78. In my opinion,Yingluck Shinawatra is Thailand the first female prime minister.It would be difficult for women can be Prime Minister but she is the most stronger and smart woman.She has many abilities to solve problems.I think she is a work-hard person.She tried to develop and solve many problems in Thailand.I want her to solve problems in the economy, Drug andThe study in Thailand.
  Lastly,I believe that she can change Thailand to be better and develop in a good way. i trust you
  Supakorn Pisitruchchanon M.5/16 5B

 79. The President, the first woman as a woman has the patience to continue pressuring the people to the government, and it will fix the problems that people suffer, but sometimes they can not fix it, but they never complaineds.she’s a good woman and she do hard work .

  Panatda Chaihanit. 5/16 11 b

 80. In my opinion,Yingluck Shinawatra is the first female prime minister of Thailand. She is a strong and brave woman. Most of people like her. At this time,Thailand have many problems. So, she tried very hard to resolve these issues. I think she did well. And I hope she can make Thailand develop in a good way.
  Yingluck Fighting!! 555.

 81. In my opinion,Yingluck Shinawatra is Thailand the first female prime minister. I think she is very polite and soft,but she has the ability and courage. She work hard for Thai people everyday to solve many problems. It is difficult for women,but she can make it. I think she is a perfect woman.She is a simile for women who want to do a big thing. I believe she can develop our country grow up quickly. I trust in Yingluck Shinawatra.

 82. I do not know about politics. But I know Yingluck Shinawatra’s first female prime minister of Thailand. It’s not easy to be in this position.

  I did not follow the political news. So I do not know much about her.
  In my opinion, she was elected as Prime Minister, it also means that she has been accepted by people in the country. So I believe she will be able to manage and develop our country for the better.

  Jessadaporn Worasarn M.5/16 10A

 83. In my opinion, Yingluck Shinawatra is a good woman. She is the first female Prime Minister of Thailand who do everything for resolve a problem and help Thai people in the crisis. She is the strong woman and she is good idol of red-shirts. Finally Thailand must progress because we have the best leader.

  Teeruch Petcharapiruch 5/17 5A

 84. In my opinion,If I talk about the woman,they are small and soft,they are not important in a society but has one woman she is Miss Yingluck Shinawatra.She is the youngest sister of Thaksin Shinawatra.She succeeds in her life because she is the first ever-woman Prime Minister of Thailand. She is working hard.I think her policy is good for Thailand. I believe that she can develop Thailand to be better in the future.
  WUTTIPONG SARARAT M. 5/16 NO. 4A

 85. หมดเขตแล้วจ้า มาทีหลังหักคะแนนนะจ๊ะ

 86. I think she have a good experience in her business and this time she become a the first women PM of Thailand and she have a lacking in proceed a party policy because of natural disaster that makes she need to working hard for prevent it. And i think she can be a great leader.
  Sathianpong Jantarala M5/17 4B

 87. In my point of view. I think she is a very strong woman. I admire her courage in her fight against the criticism of many aspects. I do not want to have a bias for her. Just because she has a relationship with a person involved in a lot of people not like. Then judge whether worse. I try to give opportunities for her. I accept her view that developing countries would be better. I think her work will determine whether she is her own.

 88. In my opinion, I Think about the Prime Minister should be a man, not a woman, Because a man look stronger ,leader than a woman. But she’s not. She can prove me about that. And I think she can develop thailand to be better than now.
  Finally, I hope she can do it! And i will be watching her. i think she can do it everything for all of thai people.

  Sahapab Photikum
  7B M.5/17

 89. I think the Prime Minister is the human who can develop the country to be better so Yingluck is the first female primister of Thailand.That should be she can develop this country. I hope she will do it better than now and in the fact,Thai people is surely keeping the eye on her too.

  Sorawit Thaweekul
  3B M.5/17

 90. Ms. Yingluck Shinawatra is the first female Prime Minister of Thailand. In my opinion, I think she is a very strong woman. It’s hard for a woman to run the country because there are many problems to be solved, but I think she can make it.And I think she can develop thailand to be better than now.Finally I believe that she will develop Thailand to greatness

  Chawisa Kruasukon
  M 5/17 14B

 91. In my opinion, I think she’s good female leader. In the future. i think she can do everytings to make thailand better than now. At the first time when i saw her. I think she can’t be PM of Thailand. PM should be a man. But she can do it!. It’s unbelievable!

  Prawit soisena
  No.5B M.5/17

 92. Thanks for your teaching about english,i love it and i will let my daughter to come to learning this’s site too,

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: